Strona Say I do - Akcesoria Ślubne, działa pod adresem internetowym www.sayido.shop i jej właścicielem jest Adrian Glazer prowadzący działalność gospodarczą SAYIDO ADRIAN GLAZER wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8491535512, REGON 362039444, adres poczty elektronicznej: contact@sayido.shop. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 12/092018 r.
Definicje stosowane w Regulaminie:

Sklep Internetowy - sklep działający pod adresem www.sayido.shop, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje lub wykona zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kupujący - osoba fizyczna lub firma, która dokonuje zakupu.
Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
Kurier - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego. Kupujący może dokonać wyboru Kuriera spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym.

I. Przyjmowanie zamówień

 1. Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sayido.shop lub poczty internetowej serwisu: contact@sayido.shop
 2. Kupujący składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
 3. W zamówieniu Kupujący wskazuje: zamawiane towary, sposób dostawy, adres dostawy i sposób płatności.
 4. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).
 5. Wyjątek od punktu 4 stanowią zamówienia, które są wykonywane na zamówienie zgodnie z projektem klienta lub spersonalizowane zgodnie z życzeniem Klienta. Zmiana lub anulowanie takiego zamówienia jest możliwe po konsultacji z obsługą Sklepu Internetowego tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy prace nad spersonalizowaniem zamówienia nie zostały rozpoczęte.

II. Realizacja zamówienia

 1. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 2. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.
 3. Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.
 4. W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. W takiej sytuacji Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

III. Dostępność towarów

 1. Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.
 3. Ze względu na wytwórczą formę działalności oraz specyfikę rękodzieła, Produkty prezentowane na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od sprzedawanych.

IV. Formy płatności

 1. Zapłaty za towar można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym, przy pomocy płatności on-line, płatności mobilnych BLIK lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność. W przypadku płatności kartą termin realizacji  liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 2. Zapłaty za towar można również dokonać osobiście (gotówką) w przypadku odbioru osobistego w pracowni Say I do - Akcesoria Ślubne w Gdańsku lub dla dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Kuriera w opcji opłaty za pobraniem. W takim wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku zamówień na produkty spersonalizowane lub wykonane zgodnie z projektem Kupującego, Sklep internetowy podejmuje się realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu płatności z góry. Nie jest możliwa wysyłka za pobraniem takich zamówień.
 4.  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sklep Internetowy dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

V. Dowód zakupu

 1. Sklep Internetowy na życzenie Kupującego wystawia dokument sprzedaży będący dowodem zakupu.

VI. Ceny

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich i nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i ewentualnych opłat celnych i innych podobnych opłat.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 3. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Na prośbę Kupującego, Sklep Internetowy może zmodyfikować produkt zgodnie z jego życzeniem. Wówczas cena produktu ustalana jest indywidualnie i przedstawiona Kupującemu przed złożeniem zamówienia.

VII. Koszt dostawy

 1. Przy składaniu zamówienia Kupujący może wybrać dowolny inny dostępny sposób dostawy oraz inną dostępną formę płatności.
 2. Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
 3. Opłata za dostawę niektórych przesyłek wielkogabarytowych składających się z wielu paczek tego samego towaru, może ulec zmianie niezależnie od kosztu wyliczonego automatycznie przez system. Kupujący zostanie w takim wypadku niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

VIII. Odbiór przesyłek

 1. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).
 2. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.
 3. Kupujący ma możliwość odebrania zamówienia osobiście w pracowni Say I do – Akcesoria Ślubne pod adresem ul. Pilotów 17C w Gdańsku.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.
 2. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty spersonalizowane lub wykonane na zlecenie Klienta zgodnie z jego projektem lub wytycznymi.
 3. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 4. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 5. Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
 6. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru.
 8. Sklep Internetowy nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów dostawy produktu.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub bezpodstawnego zwrotu towaru lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych powyżej procedur (odstąpienia od umowy, gwarancyjnej oraz reklamacyjnej) pokrywa w całości Kupujący.

X. Niezgodność towaru z umową

 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia zakupu towaru o ile w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).
 2. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

XI. Dane osobowe

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są zbierane w celu:
  realizacji złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia,
  za zgodą Kupującego - w celu informowania o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 6. Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe Kupującego jest SAYIDO ADRIAN GLAZER.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Opisy towarów prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.